You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
0907 977 203
         v pracovné dni 8:00 - 18:00
Rašelinové zábaly dodávame už 20 rokov

E-shop | eureko.sk

Informácia o právach dotknutej osoby

Pre spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. Pre bližšie oboznámenie sa s vašimi právami a našimi povinnosťami si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je:

 1. povinná spracúvať osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
 2. oprávnená získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmie ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom,
 3. oprávnená spracúvať len osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú,
 4. povinná prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý ich spracúva, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili,
 5. povinná osobné údaje uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 6. povinná spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,
 7. povinná nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na určený účel.

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Eureko SK, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 7.  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 9. o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže spoločnosť Eureko SK, s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie:

 1. identifikačné údaje spoločnosti ako prevádzkovateľa: Eureko SK, s.r.o., so sídlom Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19203/P, IČO: 36844373, DIČ: 2022454555, IČ DPH: SK2022454555,
 2. kontaktné údaje spoločnosti ako prevádzkovateľa: Eureko SK, s.r.o., so sídlom Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, Slovenská republika, tel.: +421 907 977 203, email: obchod@eureko.sk, web: www.eureko.sk
 3. účel spracúvania osobných údajov je definovaný vo: Vyhlásení o ochrane súkromia – Klienti a vo Vyhlásení o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov (dodávatelia a ostatní)
 4. zoznam spracúvaných osobných údajov je definovaný vo: Vyhlásení o ochrane súkromia – Klienti a vo Vyhlásení o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov (dodávatelia a ostatní)
 5. doba uchovávania osobných údajov je: po dobu trvania zmluvy

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť Eureko SK, s.r.o. bez zbytočného odkladu

 1. opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 2. vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ak spoločnosť Eureko SK, s.r.o. zverejnila osobné údaje a je povinná ich podľa predchádzajúceho odseku vymazať, je zároveň povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Ustanovenia tohto a predchádzajúceho odseku sa nepoužijú v prípadoch ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť Eureko SK, s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Eureko SK, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. spoločnosť Eureko SK, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Eureko SK, s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje spoločnosť Eureko SK, s.r.o. spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť Eureko SK, s.r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Eureko SK, s.r.o., ak je to vzhľadom na spracovateľské činnosti primerané.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. prehlasuje, že prijala so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú:

 1. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
 2. zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
 3. proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
 4. proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za spoločnosť Eureko SK, s.r.o., ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov spoločnosť Eureko SK, s.r.o. alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby. Oznámenie sa nevyžaduje, ak,

 1. spoločnosť Eureko SK, s.r.o. prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
 2. spoločnosť Eureko SK, s.r.o. prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,
 3. by to vyžadovalo neprimerané úsilie; spoločnosť Eureko SK, s.r.o. je povinná informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.